Algemene voorwaarden

Algemeen

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Airport Academy met de domeinnaam www.airportacademy.be en hieronder Airport Academy genaamd, Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde, Medialaan 26, 1800 Vilvoorde, btw-nummer 041276212. Voor meer informatie kan u een mail sturen via het contactformulier.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Airport Academy website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze na te leven.

Door het gebruik van deze website wordt er geen enkele juridische samenwerkingsverband gecreëerd.

Airport Academy behoudt zich het recht voor, om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Toegang tot de website

Airport Academy stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische reden.

Intellectuele rechten

De Airport Academy met haar teksten, haar lay-out, de grafische invoegingen, de logo’s, de software evenals het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Airport Academy, of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van Airport Academy is ten strengste verboden.

Aansprakelijkheid

Deze website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van Airport Academy en haar eventuele filialen.

De Airport Academy en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Airport Academy biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

WKB is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad en voor onrechtstreekse schade ten gevolge van virussen, computermisdrijven, hacking,zelfs indien Airport Academy gewaarschuwd werd voor deze schade.

Airport Academy is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Uiteraard zet Airport Academy alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.

Verwerking van persoonsgegevens (bescherming van de privacy)

De persoonsgegevens die je aan Airport Academy verstrekt worden opgenomen in het klantenbestand van Airport Academy. Deze gegevens worden door Airport Academy verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Indien je een vrij ingeschreven persoon bent en dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan je dit aan Airport Academy melden per e-mail naar info@airportacademy.be of per brief gericht aan Airport Academy – Medialaan 26 – 1800 Vilvoorde

Hyperlinks

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.airportacademy.be en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina’s van deze website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten. Airport Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze webruimten.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de Airport Academy website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg ???

Airport Academy behoudt zich het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Het gebruik van de Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf niet van toepassing is.

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de website niet verder te gebruiken.